Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

OBCHODNÉ PODMIENKY

Nakupovanie tovaru na našej internetovej stránke www.goldie.sk môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby 
za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

I. Objednávka

1. Kupujúci objednáva výrobky a služby predávajúceho prostredníctvom obchodného systému na www.goldie.sk formou e-mailu, vrátane objednávky cez e-shop. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č.108/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

2. Pri každej objednávke musí spotrebiteľ uviesť meno a priezvisko, dodaciu a fakturačnú adresu vrátane PSČ, telefónne číslo, e-mail, (fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba okrem mena/obchodného mena, bydliska/sídla vrátane PSČ, dodacej a fakturačnej adresy vrátane PSČ uvedie aj IČO, DIČ, IČ DPH), názov tovaru, popis tovaru, počet kusov, dátum vystavenia objednávky (objednávka prostredníctvom e-shopu tieto podmienky spĺňa automaticky).

Podmienkou pre platnosť objednávky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v objednávacom formulári. Kupujúci sa zaväzuje uviesť v objednávacom formulári pravdivé a presné údaje. Tieto údaje budú v zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 428/2002 Z. z. použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a spotrebiteľom a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

3. Predávajúci si vyhradzuje právo použiť orientačné váhy šperkov vo svojom e-shope. Každý kus šperku ponúkaný na e-shope www.goldie.sk je jedinečný, a tak sa jeho váha a prípadné odtiene prírodných kameňov, perál či odtieň farby zlata, môžu líšiť. 

4. Po doručení elektronickej objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) sa predávajúci skontaktuje so spotrebiteľom. Potvrdí objednávku, spôsob dopravy a oznámi možnú dodaciu dobu, alebo termín odberu, konečnú cenu a spôsob úhrady, a vtedy zároveň vzniká obchodný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Od tohto okamihu je objednávka obojstranne záväzná.

5. Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovarov prezentovanou na internetovej stránke predávajúceho vrátane ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

II. Dodanie tovaru a lehoty

1. Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodania alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri potvrdzovaní objednávky predávajúcim.

2. Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v lehote 4 až 30 pracovných dní (štandardne 4, 7, 14, 24 alebo 30 pracovných dní, v závislosti od druhu tovaru). Do uvedených lehôt sa započítavajú len pracovné dni. Lehota na dodanie tovaru začína plynúť okamihom potvrdenia objednávky predávajúcim.

Dodanie tovaru bude podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizované v uvedenom termíne. V prípade, že predávajúci si je vedomý možnosti omeškania, upozorní kupujúceho na túto skutočnosť. Zároveň oznámi náhradný termín dodania tovaru. Kupujúci nie je oprávnený uplatniť náhradu škody z prípadného omeškania predávajúceho. Ak predávajúci nedodá tovar ani v náhradnom termíne, je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť.

3. Predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu správny druh a množstvo tovaru tak, ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky kupujúceho v dohodnutej cene; adekvátne zabaliť tovar; odoslať ho v dohodnutej lehote a k objednávke vystaviť daňový doklad.

4. Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené expresnou zásielkovou službou; poškodenie zásielky zavinené expresnou zásielkovou službou; prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

III. Cena, platobné podmienky a doprava

1. Cena produktov zodpovedá platnému cenníku tovarov uvedených na stránke predávajúceho www.goldie.sk. Ceny sú uvedené v eurách vrátane DPH. Ceny tovaru ponúkaného cez e-shop www.goldie.sk sú platné len pri objednávke prostredníctvom e-shopu a nemusia sa zhodovať s cenami zhodného tovaru, ktorý je v ponuke kamenného obchodu Goldie.

2. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť za objednaný tovar dojednanú cenu. Kupujúci má možnosť uhradiť platbu nasledujúcimi spôsobmi: CardPay (platobná karta Online), TatraPay, SporoPay, ePlatby VÚB, ČSOB Platobné tlačítko, prevodom/vkladom na účet predávajúceho alebo dobierkou pri prevzatí tovaru.

3. Doručenie tovaru zabezpečuje predávajúci expresnou zásielkovou službou v rámci Slovenskej republiky pri objednávke nad 50 €, vždy bezplatne.

4. Spôsob doručenia tovaru si volí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže zvoliť spôsob doručenia tovaru, a to:

- osobný odber (v kamennej predajni predávajúceho na adrese: Goldie, Laurinská 15, 811 01 Bratislava)

- expresnou zásielkovou službou (kuriérom)

IV. Preberanie tovaru

1. Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej na objednávke.

2. Pri preberaní produktu je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky bezodkladne kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie zásielky nie je možné akceptovať.

3. Pri osobnom odbere tovaru v kamennej predajni je kupujúci povinný si skontrolovať preberaný tovar s dodacím listom resp. s faktúrou v prítomnosti tamojšieho zamestnanca, ktorý mu tovar odovzdáva. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu predávajúci neakceptuje.

V prípade expedície tovaru zásielkovou službou je kupujúci povinný nahlásiť akúkoľvek nezrovnalosť voči sprievodným dokladom (dodací list, faktúra, atď.) ihneď po prevzatí zásielky. Túto skutočnosť oznámi e-mailom na adresu info@goldie.sk a dohodne si so zástupcami predávajúceho ďalší postup. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie produktu po dni prevzatia zásielky nie je možné akceptovať.

4. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k produktom uhradením plnej ceny a ďalších peňažných čiastok dohodnutých v kúpnej zmluve na diaľku na účet predávajúceho. Predávajúci je oprávnený požadovať splnenie záväzkov, najmä uhradenie ceny za produkty, a to bez ohľadu na to, že vlastníctvo k produktu ešte neprešlo na kupujúceho.

5. Nebezpečenstvo škody na produktoch prechádza na kupujúceho momentom prevzatia kupujúcim alebo inou kupujúcim oprávnenou osobou.

6. Kupujúci je povinný uhradiť dojednanú cenu tovaru pri jeho preberaní na dobierku od zamestnanca expresnej zásielkovej spoločnosti, t.j. kuriéra.

7. Ak predávajúci vyexpeduje kupujúcemu iný tovar, ako je uvedené v dodacom liste, alebo počet kusov je vyšší ako počet kusov na dodacom liste, je povinný kupujúci túto skutočnosť oznámiť ihneď (najneskôr do 24 hodín) predávajúcemu e-mailom na nasledujúcu adresu: info@goldie.sk, a zároveň obratom predmetný tovar zámeny (alebo prevyšujúci počet kusov), najneskôr do troch pracovných dní vrátiť naspäť predávajúcemu na náklady predávajúceho (UPS na náklady príjemcu). Tovar nesmie byť nijakým spôsobom poškodený. K tovaru priloží kupujúci kópiu dodacieho listu s vyznačenou nezrovnalosťou.

V. Storno objednávky a odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci má právo stornovať (zrušiť alebo odvolať) objednávku bez poplatku, a to iba do okamihu prvého kontaktovania predávajúceho s kupujúcim, t.j. okamihu, kedy predávajúci potvrdí objednávku. Objednávku je možné stornovať výlučne e-mailom. Potvrdenie stornovania oznámi predávajúci spotrebiteľovi tiež výlučne e-mailom. Forma e-mailu sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

2. Kupujúci je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii produktu, kupujúceho a predávajúceho a musí byť vo vyššie uvedenej lehote doručené spolu s produktom do kamennej predajne predávajúceho na náklady a zodpovednosť kupujúceho. Náklady na vrátenie produktu znáša kupujúci, ktorý je povinný najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu.

Produkt nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí kupujúci odovzdať všetky dokumenty týkajúce sa predmetného produktu (návod na obsluhu, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod.), ktoré obdržal pri jeho kúpe.

Kupujúci súhlasí a berie na vedomie, že písomnou formou sa v tomto prípade rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná kupujúcim. 

3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho prevezme predávajúci tovar späť. Do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu cenu zaplatenú za produkt (a prípadné poštovné, ak bolo kupujúcemu účtované), ktorú kupujúci uhradil, vopred dohodnutým spôsobom späť.

4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v zákonnej lehote 14 dní.

5. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo produktu určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť, ak:
a) sa produkt nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) sa zmenila cena dodávateľa produktu
c) bola vystavená cena produktu chybná.

V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú cenu za produkt za rovnakých podmienok ako pri odstúpení od zmluvy kupujúcim podľa týchto Obchodných podmienok.

7. Kupujúci tovar posiela na adresu 
GOLDIE KLENOTY
Lichnerova 31
903 01  Senec

8. Formulár na odstúpenie od zmluvy nájdete tu:   

Formular-na-odstupenie-od-zmluvy-goldie-sk_1551808365_1597747203.pdf

Po jeho vyplnení a podpísaní nám ho, prosím, zašlite spolu s tovarom, ktorý vraciate, na doručovaciu adresu uvedenú v bode 7.
Produkt sa nevracia na dobierku. Takto zaslaný produkt sa neprijíma a vracia späť.

 

3. Pri dodržaní vyššie uvedených povinností kupujúceho prevezme predávajúci tovar späť. Do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy vráti predávajúci kupujúcemu cenu zaplatenú za produkt (a prípadné poštovné, ak bolo kupujúcemu účtované), ktorú kupujúci uhradil, vopred dohodnutým spôsobom späť.

4. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar so zníženou hodnotou, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v zákonnej lehote 14 dní.

5. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku najmä v nasledovných prípadoch:

a) ak ide o zmluvu, ktorej súčasťou je aj poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy
b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu alebo služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť
c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj produktu zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho alebo produktu určeného osobitne pre jedného kupujúceho, alebo produktu, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

6. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť, ak:
a) sa produkt nevyrába alebo sa prestal vyrábať
b) sa zmenila cena dodávateľa produktu
c) bola vystavená cena produktu chybná.

V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu zaplatenú cenu za produkt za rovnakých podmienok ako pri odstúpení od zmluvy kupujúcim podľa týchto Obchodných podmienok.

7. Kupujúci tovar posiela na adresu 
GOLDIE KLENOTY
Lichnerova 31
903 01  Senec

VI. Záruka a servis

1. Vo všeobecnosti je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv stanovená na minimálne 24 mesiacov. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení produktu predávajúcemu. Pri uplatnení reklamácie sa kupujúci riadi pokynmi v Reklamačnom poriadku uvedenými na stránke predávajúceho.

2. Záruka sa vzťahuje na výrobné vady tovaru. Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením alebo opotrebovaním tovaru, nesprávnym, neodborným a nešetrným zaobchádzaním s tovarom, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom, odložením výrobku na miesto s nevhodnými podmienkami, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho, vyššou mocou alebo ak bol vykonaný zásah do výrobku inou osobou ako je predávajúci.

3. V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi e-mailom alebo telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu, a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

4. Predávajúci poskytuje na všetky uňho zakúpené výrobky ako záručný, tak aj kompletný pozáručný servis s patričnou odbornou starostlivosťou, ktorý si kupujúci uplatňuje osobne alebo zaslaním výrobku na adresu kamennej predajne predávajúceho, t.j. na adresu Goldie Klenoty, Laurinská 15, 811 01 Bratislava. Pri uplatňovaní záručného servisu je potrebné, aby kupujúci priložil k výrobku všetky náležité doklady obdržané od predávajúceho pri zakúpení, najmä dodací list, faktúra a pod.

VII. Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci má právo podľa charakteru objednaných produktov vyzvať kupujúceho k osobnej prehliadke a osobnému odberu produktu (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší produkt, alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude kupujúci kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup.

2. Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením alebo oznámením objednávky sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom, a že s nimi súhlasí.

Bez ohľadu na ostatné ustanovenia zmluvy, predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za ušlý zisk, stratu príležitostí alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty v dôsledku nedbalosti, porušenia zmluvy alebo vzniknuté iným spôsobom.

Tieto všeobecné obchodné podmienky boli formulované a ustanovené v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných obchodných vzťahov medzi predávajúcim a spotrebiteľom. V prípade, ak sa preukážu kompetentným orgánom Slovenskej republiky niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.

Práva spotrebiteľa vo vzťahu k predávajúcemu vyplývajúce zo Zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších zmien a predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji č. 108/2000 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov, zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.

Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

3. Predávajúci a kupujúci sa dohodli, že plne uznávajú komunikáciu na diaľku – telefonickú, elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty a internetovej siete, ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

Tieto Obchodné podmienky spoločnosti GOLDIE s.r.o., zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 67620/B, so sídlom: Lichnerova 89/23, 903 01 Senec, IČO: 45 844 151, IČ: 2023106459, IČ DPH: SK2023106459 vstupujú do platnosti 15. 09. 2018.

article

TRADÍCIA

Náš príbeh sa začína takmer storočie dozadu poháňaný vášňou k šperkom.  Massimo Moraglione vytvoril svoj prvý kúsok a tým odštartoval nový spôsob výroby šperkov. Vďaka jeho fascinácii drahými kameňmi, sa značka Moraglione 1922 dnes radí medzi medzinárodne uznávané šperkárske domy.

article

VEĽKÝ VÝBER

Od jemnosti až po extravaganciu. Značka Goldie Vám prináša neopakovateľné ručne vyrábané kúsky, ako aj vysoko dizajnové šperky alebo klenoty vhodné na každodenné nosenie. Vďaka našej spolupráci s mnohými exkluzívnymi šperkárskymi domami, sme sa stali predajcom u ktorého nájdete čo hľadáte. 

article

EXPRESNÉ DODANIE

Potrebujete svoj šperk čo najskôr doma? Prevažnú väčšinu šperkov máme na sklade, a tak objednávku uskutočenú do 15:00 zvyčajne doručíme už v nasledujúci pracovný deň.

article

KAMENNÁ PREDAJŇA

Pokiaľ si nie ste výberom šperku istí, stačí nás navštíviť v našej kamennej predajni, ktorá sa nachádza v starom historickom centre Senca, na Lichnerovej ulici číslo 31. Špecializovaný tím asistentov predaja Vám odborne poradí so správnym vyskúšaním a výberom šperku.