Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Štatút súťaže

Štatút súťaže – Súťaž o „strieborný prívesok“ 


I. Štatút Štatút súťaže upravuje pravidlá a podmienky súťaže„ Súťaž o strieborný prívesok, na základe ktorých sa môžu oprávnené osoby (článok V) po splnení podmienok (článok VI) stať výhercami cien (článok VII). Štatút je jediným záväzným dokumentom, ktorý sa týka súťaže „Súťaž o strieborný prívesok.“


II. Vyhlasovateľ súťaže Vyhlasovateľom súťaže je: GOLDIE s. r. o., so sídlom Lichnerova 89/23, Senec, IČO: 45844151, Obchodný register Okresného súdu Bratislava 22.septembra 2010, Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 67620/B.


III. Súťaž O cenu „strieborný prívesokGoldie.sk. vyhlasuje súťaž, ktorej cieľom je vložiť komentár do sekcie komentára a odpovedať na otázku, , ktorú zverejnil na svojej fanpage WWW.GOLDIE.SK, sociálnej sieti Facebook.com na území Slovenskej republiky (ďalej v texte len „súťaž“).Súťaž bude pozostávať z jednej otázky.


IV. Termín súťaže Prebieha v termíne od 28.4.2021 do 7.5.2021(ďalej len „Termín“).


V. Oprávnené osoby Osobami oprávnenými zúčastniť sa súťaže sú všetky fyzické osoby, ktoré nie sú zamestnancami vyhlasovateľa súťaže, blízkymi osobami zamestnancov vyhlasovateľa súťaže (§116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov), zamestnancami dcérskych spoločností vyhlasovateľa, spoločností, ktoré majú s vyhlasovateľom súťaže vzťah autorizovaného predajcu a ich blízkymi osobami, a ktoré zároveň splnili podmienky účasti v súťaži v zmysle článku VI.


VI. Podmienky súťaže Úlohou oprávnenej osoby (článok V), ktorá sa zúčastní súťaže cieľom je vložiť komentár-radu do sekcie komentára a tým odpovedať na otázku, 


VII. CenyGOLDIE.SK vyžrebuje výhercu, ktorý splnil podmienky súťaže – do komentára pod súťažný príspevok vložil odpoveď. Výherca získa výrobok strieborný prívesok .https://www.goldie.sk/privesky/goldie-strieborny-privesok-mama-lpes057-as/


VIII. Výhercovia súťaže Výhercom súťaže sa stáva ten súťažiaci, ktorý vloží do komentára odpoveď a pravdivo a úprimne zodpovie otázku.
IX. Žrebovanie
1. Vyhlásenie výsledkov vyhlasovateľ vykoná v mieste svojho sídla
2. Vyhlásenie sa uskutoční  7.5.2021.
3. Výherca stráca nárok na výhru, ak sa po vyzvaní vyhlasovateľa najneskôr do 4 týždňov od vyhlásenia neprihlási. Následne bude vylosovaný nový výberca.
4. Ceny nie je možné kompenzovať hotovosťou ani žiadnym iným spôsobom


X. Oznámenie výsledkov Výherca bude zverejnený na našom Facebook Fanpage  po skončení súťaže najneskôr  do 7.5.2021.Vyhlasovateľ poprosí výhercu, aby mu do správy zaslali svoje kontaktné údaje, aby im výhru mohol doručiť.


XI. Spôsob uplatnenia cien Výhra sa viaže k osobe (výhercovi) iná osoba si ju nemôže uplatniť (je neprenosná)


XII. Osobné údaje
1. Každý Účastník udeľuje svojou účasťou v súťaži súhlas k tomu, že jeho osobné údaje v rozsahu v akom sú prístupné verejnosti na sociálnej sieti (Facebook), na ktorej sa Účastník zapojil do súťaže, môžu byť použité a uchovávané primeraným spôsobom v marketingovej komunikácii Usporiadateľa. Spracovanie údajov môže byť vykonávané prostredníctvom tretích osôb. Súhlas je udelený dobrovoľne na dobu neurčitú a môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou na adresu sídla správcu. 
2. Súťažiaci má práva podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, t. j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely. Odvolanie súhlasu voči jednému z uvedených subjektov nemá vplyv na trvanie súhlasu udeleného druhému z nich.
3. Súťažiaci má právo:· vyžadovať od Vyhlasovateľa:
1. potvrdenie, či sú alebo nie sú jeho osobné údaje spracúvané („právo na prístup k osobným údajom“);
2. ak sú jeho osobné údaje spracúvané, získať prístup k osobným údajom a ďalšie informácie a obdržať kópiu osobných údajov, ktoré vyhlasovateľ spracúva („právo byť informovaný o spracúvaní“);vyhlasovateľ je oprávnený účtovať súťažiacemu primeraný administratívny poplatok v súvislosti so žiadosťou o kópiu osobných údajov;
3. opravu nesprávnych/neúplných osobných údajov, ktoré vyhlasovateľ spracúva („právo na opravu“);
4. výmaz osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR; najmä ak osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré ich vyhlasovateľ získal alebo spracúval, ak súťažiaci odvolá súhlas a vyhlasovateľ nemá iný právny základ na spracúvanie, ak súťažiaci namieta voči spracúvaniu, alebo ak vyhlasovateľ spracúval osobné údaje nezákonne („právo na vymazanie“);
5. obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v GDPR; napríklad, ak súťažiaci oznámi, že vyhlasovateľ o ňom spracúva nesprávne osobné údaje, môže požiadať, aby sa tieto osobné údaje nespracúvali až do ich opravy („právo na obmedzenie“);
6. získanie osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol vyhlasovateľovi v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte; súťažiaci má právo na prenos týchto osobných údajov ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sú splnené podmienky uvedené v GDPR („právo na prenosnosť“);
7. namietať z dôvodov týkajúcich sa konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú a sú nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme, vrátane namietania proti profilovaniu; namietať voči spracúvaniu osobných údajov na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu vrátane profilovania v rozsahu, vakom súvisí s takýmto priamym marketingom („právo namietať“);
8. namietať, aby sa na neho nevzťahovalo rozhodnutie Vyhlasovateľa, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky, ktoré sa ho týkajú alebo ho podobne významne ovplyvňujú, ak GDPR neustanovuje inak(„automatizované rozhodovanie vrátane profilovania“);
9. kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov udelený Vyhlasovateľom s účinkami od momentu odvolania súhlasu („právo odvolať súhlas“);
10. pri podozrení, že sa jeho osobné údaje neoprávnene spracúvajú, podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava, Slovenská republika, telefónne číslo: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.


XII. Záverečné ustanovenia
1. Tento štatút je uložený v sídle Organizátora súťaže.
2. Každý, kto preukáže právny záujem, je oprávnený nahliadnuť do tohto štatútu u Organizátora súťaže.
3. Štatút súťaže nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania štatutárnym orgánom Organizátora súťaže.
4. Usporiadateľ GOLDIE.SK si vyhradzuje právo zmeniť tento štatút.
5. Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo vylúčiť zo súťaže súťažiacich, ktorých súťažná aktivita bude naznačovať podvodné, podozrivé alebo neštandardné súťažné správanie sa.
6. Právne vzťahy, ktoré nie sú upravené týmto štatútom, sa spravujú primerane príslušnými ustanoveniami zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
7. Zapojením sa do Súťaže vyjadrujú Účastníci Súťaže svoj súhlas spravovať sa týmito Pravidlami. 
V Bratislave: 27.4.2021GOLDIE s.r.o

article

TRADÍCIA

Náš príbeh sa začína takmer storočie dozadu poháňaný vášňou k šperkom.  Massimo Moraglione vytvoril svoj prvý kúsok a tým odštartoval nový spôsob výroby šperkov. Vďaka jeho fascinácii drahými kameňmi, sa značka Moraglione 1922 dnes radí medzi medzinárodne uznávané šperkárske domy.

article

VEĽKÝ VÝBER

Od jemnosti až po extravaganciu. Značka Goldie Vám prináša neopakovateľné ručne vyrábané kúsky, ako aj vysoko dizajnové šperky alebo klenoty vhodné na každodenné nosenie. Vďaka našej spolupráci s mnohými exkluzívnymi šperkárskymi domami, sme sa stali predajcom u ktorého nájdete čo hľadáte. 

article

EXPRESNÉ DODANIE

Potrebujete svoj šperk čo najskôr doma? Prevažnú väčšinu šperkov máme na sklade, a tak objednávku uskutočenú do 15:00 zvyčajne doručíme už v nasledujúci pracovný deň.

article

KAMENNÁ PREDAJŇA

Pokiaľ si nie ste výberom šperku istí, stačí nás navštíviť v našej kamennej predajni, ktorá sa nachádza v starom historickom centre Senca, na Lichnerovej ulici číslo 31. Špecializovaný tím asistentov predaja Vám odborne poradí so správnym vyskúšaním a výberom šperku.